Klasy 1-3

System nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3)

 1. Nauczanie odbywa się w dwóch „kręgach” pracy. Każdy z nich jest prowadzony przez jednego nauczyciela i liczy do 10 uczniów. Schemat układu „kręgów” pracy:

Dzięki takiemu układowi nauczyciel siedzący w środku „kręgu” ma możliwość bieżącej kontroli i pomocy każdemu uczniowi. Znika problem polegający na tym, że niektórzy uczniowie siedzą w ostatnich ławkach. Układ taki skłania również wszystkich uczniów do integracji między sobą i z nauczycielem.

Jeżeli w roku szklonym 2017/18 do klas 1-3 zakwalifikujemy do 12 osób, zajęcia będą prowadzone w jednym „kręgu” przez jednego nauczyciela. Jeżeli natomiast zakwalifikujemy 13 do max. 20 osób, zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela wiodącego oraz – dodatkowo – nauczyciela wspomagającego.

 1. Uczniowie w kręgach będą tworzyli grupy mieszane wiekowo. Są to najbardziej naturalne grupy, podobne do tych w jakich dzieci wyrastają wśród rodzeństwa w rodzinach oraz jakie spotkają w dorosłym życiu w miejscach pracy. W każdej naturalnie dobranej grupie są osoby młodsze i starsze, różnej płci, bardziej lub mniej doświadczone i wykształcone.  Dobre działanie takich grup, w tym również grup dzieci w szkole, opiera się na mądrej hierarchii, gdzie starsi i bardziej doświadczeni są przewodnikami młodszych. Dzięki temu kształcą oni swe umiejętności przywódcze oraz opiekuńczość. Z każdym kolejnym rokiem młodsi członkowie grupy w naturalny sposób dorastają do bardziej odpowiedzialnych ról. O właściwy zaczyn relacji w takich grupach dbają nauczyciele oraz pedagog.
 2. Nasz system nauczania wczesnoszkolnego inspirowany jest pedagogiką Friedricha Froebla, Marii Montessori oraz metodą harcerską według prof. Aleksandra Kamińskiego. Z wymienionych systemów czerpiemy to, co według nas jest najwartościowsze, aby skomponować własny, skuteczny i przyjazny dla dziecka system nauczania. Oto założenia zaczerpnięte ze wspomnianych źródeł:
  • Pierwsze i najważniejsze zadanie – budowanie pozytywnej, pełnej szacunku i wspierającej relacji między nauczycielem a uczniem; jest to niezbędna podstawa warunkująca sukcesy społeczne i edukacyjne dziecka w szkole
  • Nauka w grupach mieszanych wiekowo (patrz pkt. 2)
  • Uznanie wrodzonej ciekawości dziecka oraz jego pasji i uzdolnień jako podstawy, wokół której koncentruje się proces nauczania; na podstawie rozmów z rodzicem i uczniem oraz obserwacji rozpoznamy u każdego dziecka jego mocne strony
  • Wykorzystanie skutecznych pomocy wypracowanych we wspomnianych systemach, np. zestawów pomocy do nauczania działań matematycznych na konkretach
  • Zdobywanie umiejętności szkolnych wzorowane na zdobywaniu sprawności zuchowych
  • Nauka samodzielności w różnych sytuacjach szkolnych oraz w trakcie zajęć pozaszkolnych – zarówno w mieście, jak i poza miastem
 3. Spiralny układ treści nauczania – dzieci „przerabiają” treści z danego tematu trzykrotnie (w klasach 1, 2 i 3), za każdym razem na pogłębionym poziomie wiedzy i umiejętności. Dzięki temu następuje utrwalenie odkrywanych przez dziecko lub przekazywanych treści nauczania. Ponadto, dziecko bardziej zainteresowane czy szybciej przyswajające sobie treści będzie miało szansę wykonania nie tylko zadań przewidzianych dla swojego poziomu, ale też z poziomów wyższych.

Przykładowe treści nauczania:

Temat dnia – Jaką mamy dziś pogodę?

 

Treści do opanowania przez ucznia na danym poziomie:

 

 kl. Ikl. IIkl. III
wiadomościuczeń wyjaśnia własnymi słowami czym jest pogoda

wymagania dla kl. I oraz:

uczeń wymienia elementy pogody: temperaturę, zachmurzenie, opady, wiatr, ciśnienie

wymagania dla kl. I i II oraz:

uczeń wymienia przyrządy meteorologiczne: termometr, deszczomierz, wiatromierz

umiejętnościuczeń opisuje swoimi słowami pogodę danego dnia, stosując pojęcia: ciepło-zimno, słonecznie-pochmurno, deszcz, śnieg, wiatr (brak, silny-słaby)

uczeń opisuje pogodę danego dnia charakteryzując poszczególne elementy pogody;

uczeń opisuje prognozowaną na kolejny dzień pogodę na podstawie prognozy telewizyjnej/ internetowej

uczeń prowadzi obserwacje pogody na przestrzeni tygodnia, zapisując jej rezultaty;

uczeń posługuje się wyżej wymienionymi przyrządami meteorologicznymi

 1. Dla uczniów klasy pierwszej przewidziano osobne, dodatkowe zajęcia doskonalące podstawowe umiejętności szkolne, czyli znajomość liter, cyfr, pisanie, czytanie, proste działania matematyczne. Umożliwi to pierwszakom lepsze funkcjonowanie w docelowej, mieszanej wiekowo grupy edukacyjnej.
 2. Przy przekazywaniu wiedzy w maksymalnym stopniu będą wykorzystywane metody aktywizujące, w tym:
  • praca w grupach przy realizacji mini-projektów edukacyjnych
  • wycieczki edukacyjne (szkoła posiada dwa własne busy)
  • pielęgnacja roślin we własnym ogródku przyszkolnym
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • prezentacja różnych zawodów, miejsc pracy (zapraszamy Państwa do współpracy)
  • drama, scenki oraz przedstawienia umożliwiające naukę poprzez zaangażowanie emocjonalne, przeżywanie, wcielanie się w różne postaci
 3. Szkoła będzie realizowała rozszerzony w stosunku do szkół publicznych program nauczania języka angielskiego. Podstawowym założeniem na tym etapie jest nauka poprzez zabawę. Główny nacisk będzie położony na umiejętności komunikacyjne.W ramach pozalekcyjnych, dodatkowo płatnych zajęć istnieje możliwość nauczania drugiego, wybranego przez rodziców języka (np. j. hiszpańskiego, niemieckiego lub francuskiego).
 4. W klasie będzie się znajdował kącik do wyciszenia, gdzie w razie potrzeby każde dziecko otrzyma stosowną pomoc lub chwilę odosobnienia; kącik będzie wyposażony w pufy na których można usiąść albo położyć się.
 1. W klasie poza godzinami zajęć obowiązkowych będzie działała świetlica. Zajęcia w niej będą prowadziły te same osoby, które będą miały zajęcia edukacyjne w grupie klas 1-3. W zależności od potrzeb świetlica będzie działała w godzinach 7.00 – 9.00 oraz 13.00 – 17.00. Oprócz programu zajęć opiekuńczych świetlica będzie oferowała pomoc dzieciom w odrabianiu prac domowych. Zajęcia świetlicowe będą dodatkowo płatne, aby pokryć koszty pracy nauczyciela. Ich wysokość będzie zależna od liczby dzieci korzystających ze świetlicy.
 2. Część dodatkowych zajęć pozalekcyjnych szkoła zapewnia w ramach opłaty czesnego:
  • Robotyka – elementy programowania robotów Lego Mindstorm
  • Nauka pływania na basenie – w ramach WF-u (MOSiR, ul. Łabędzia)
  • Warsztaty przyrodnicze (doświadczenia, obserwacje)
  • Zajęcia wokalne
 3. Rodziców zapraszamy do współtworzenia szkoły – liczymy na Państwa sugestie. Państwa prośby mogą zostać  zrealizowane w stopniu nieporównanie większym niż w szkołach publicznych ze względu na prywatny charakter naszej szkoły oraz niewielką liczebność uczniów zarówno w grupach edukacyjnych, jak i w całej szkole. Szkoła zastrzega sobie jednak prawo do podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących wszelkich aspektów jej funkcjonowania.
 4. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania dowolnych, zaproponowanych przez Państwa zajęć dodatkowych, pod warunkiem znalezienia kompetentnej osoby z dobrymi referencjami do ich prowadzenia.
 5. Posiłki w postaci cateringu będzie zapewniała firma zewnętrzna. Zakres korzystania z nich będzie zależał od Państwa indywidualnych decyzji.